جلسه دفاع نهایی آقای علی کی لانی

دانشجوی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

روز یکشنبه مورخ 1403/02/16 رأس 9:00 برگزار می گردد

عنوان پروژه تحقیقاتی:

" تأثیر تحول دیجیتال بر عملکرد بانک ­های بورسی در ایران "

استاد راهنما اول: خانم دکتر افسانه اوضاعی

استاد راهنما دوم: آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور: آقای دکتر محمدتقی تقوی فرد