بر اساس تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوا کلیه کلاس های دوره های بلندمدت (حضوری ) در روز یکشنبه و دوشنبه  مورخ 1401/10/11 و 1401/10/12 به صورت غیرحضوری برگزار می شود.