آدرس: تبریز، بلوار دکتر حسابی، میدان دکتر حسابی، ابتدای رجایی شهر، جنب اداره ثبت و اسناد، مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3، طبقه سوم- موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش: خانم شهرت

 کد پستی:                      

 تلفن: 33833474-041

 دورنگار: 33833504-041