آدرس: ساری، بلوار پاسداران، نرسیده به میدان امام ،جنب کوچه شهید یوسفی، جنب هنرستان خیری مقدم،

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش: خانم کاشی تبار

کارشناس واحد آموزش:

کد پستی: 4814968841

تلفن: 33340656-011

دورنگار: 33344610-011