آدرس : رشت، خیابان شهید انصاری، روبروی مرکز پزشکی نگاه، طبقه چهارم بانک سپه، 

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 سرپرست واحد: آقای فریدون داودی

 کد پستی:

 تلفن و دورنگار: 33724823-013