کرسی نقد علمی:

امکان سنجی، پیشگیری و قضازدایی از جرایم

و دعاوی بانکی

ارائه دهنده: دکتر جواد طهماسبی

قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور و عضو هیات علمی دانشگاه

ناقدان:

دکتر محمدرضا صاحبی پسندیده/ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران

امیرمظلوم شایان/ مدیر اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی

علی نظافتیان/ دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری کشور

دبیر نشست:

دکتر سحر کریم نیا/ پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه

 محور ها:

  جرایم بانکی; مصادیق، میزان ارتکاب و پیشگیری

  دعاوی بانکی; مصادیق، میزان ارتکاب و پیشگیری

  سازو کارهای قضازدایی از جرایم و دعاوی بانکی

  دریافت پوستر

 زمان: 8 اسفند 1401

 ساعت: 13:30 الی 17:30

 مکان برگزاری: خیابان پاسداران، بین دشتستان هفتم و هشتم،

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران