به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،

این همایش طی دو روز، سه شنبه و چهارشنبه 7 و 8 شهریورماه

با حضور صاحبنظران بانکی و دانشگاهی در ساختمان عباس آباد بانک مرکزی در جریان خواهد بود.

ضمناً در این همایش علاوه بر سخرانان کلیدی، مقالات برگزیده با محوریت همایش ارائه می شوند.