دو اثر جدید در انتشارات مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، منتشر شد:

1- مجموعه سخنرانی ها و مقالات سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی

2- مجموعه مقالات مدیریت ریسک در بانک مرکزی