جلسه دفاع از پیشنهاد موضوع پروژه مطالعاتی آقای رضا احسان منش، دانشجوی دوره در سطح دکتری مدیریت عالی بانک، روز یکشنبه مورخ 1400/06/21 برگزار و به عنوان اولین پیشنهاد موضوع در این دوره به تصویب کمیته تحصیلات تکمیلی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران رسید.