هفدهمین مباحثه علمی با عنوان « اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی » در ساعت 8:30 مورخ 23 دی ماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید. در این مباحثه جمع کثیری از کارکنان خزانه داری، مالی و مدیریت نقدینگی کشور حضور داشتند. برخی از سؤالاتی که در این مباحثه مورد بحث و تحلیل قرار گرفت به شرح ذیل بود:

عمده محدودیت فعالیت عملیات بازار باز چیست؟

تفاوت اعتبارگیری قائده مند و عملیات بازار باز در حالت کسری چیست؟

تصمیم گیری در خصوص مؤسسات مالی برنده و تأیید خرید و فروش اوراق بر عهده چه نهادی است؟

بانک چطور می تواند اوراق بهاداری نسبت به بانک های دیگر داشته باشد؟

ساز و کار انجام حراج هفتگی و نوع (خرید یا فروش قطعی، توافق بازخرید و ...) و زمان انجام آن به چه صورت است؟

آیا اوراق دولتی که برای رفع کسری یا مازاد بودجه دولت منتشر می شود درست است؟

عملیات بازار باز با روش های دیگری به غیر از اوراق دولتی هم انجام می شود؟

 

   دریافت فایل بروشور دوره 

چنانچه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی متقاضی برگزاری مباحثه مذکور در محل آن بانک و یا مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران به صورت حضوری و یا آنلاین باشند، می توانند درخواست خودرا به مدیریت آموزش حرفه ای اعلام نمایند.

شماره تماس: 27892498 27892475