خدمات امانت کتاب و عضویت

برخی از خدمات کتابخانه در بخش امانت، عبارتند از :

 الف: عضویت.    واجدان شرايط براي عضويت شامل افراد زير مي باشند.

- اعضاي هيأت علمي مؤسسه

- دانشجويان مؤسسه

- كاركنان مؤسسه

تبصره1: افراد حقيقي و حقوقي غيرعضو چنانچه متقاضي استفاده از خدمات كتابخانه موسسه عالي آموزش بانكداري ايران باشند، مي توانند پس از تهيه مدارك مربوط، در محل كتابخانه از منابع آن استفاده نمايند.

ضوابط مربوط عضويت:

1- دانشجويان تمام وقت مؤسسه با ارائه كارت دانشجويي به كتابخانه و انجام امور مربوط به ثبت نام، به عضويت كتابخانه در خواهند آمد. در ضمن تاريخ اعتبار كارت دانشجويي، ملاك اعتبار عضويت در كتابخانه مي باشد.

تبصره2: چنانچه زمان اعتبار كارت دانشجويي به اتمام رسيده و دانشجو هنوز درس خود را به پايان نرسانده باشد، تداوم عضويت اين گونه دانشجويان منوط به اتخاذ تصميم اداره آموزش در خصوص تمديد يا عدم تمديد سنوات آموزشي دانشجو خواهد بود.

2- اساتيد تمام وقت موسسه جهت عضويت، مي توانند با درخواست كتبي به عضويت كتابخانه درآيند. بديهي است كتابخانه با اختصاص شماره عضويت، امكان استفاده از منابع كتابخانه را براي آنها فراهم خواهد ساخت. 

3- تمامي همكاران موسسه عالي آموزش بانكداري ايران، پس از تهيه مدارك مربوط به ثبت نام، مي توانند به عضويت كتابخانه در آيند.

4- عضويت اساتيد مدعو، منوط به دريافت معرفي نامه از اداره آموزش و تنها براي يك ترم تحصيلي خواهد بود.

5- تاريخ اتمام عضويت اعضاء غير از دانشجويان بند 1 فوق، به مدت يكسال تمام مي باشد. بنابراين پس از پايان مدت مقرر، اعضاء مي بايد به صورت حضوري در كتابخانه حاضر شده و براي تمديد عضويت، اقدام نمايند.

6- كتابخانه از عضويت كارمندان شاغل و بازنشسته شبكه بانكي معذور مي باشد.

7- كتابخانه از عضويت متقاضیان سایر مراکز، غيرمرتبط و كوتاه مدت، معذور مي باشد.

تبصره3: چنانچه دانشجويان مزبور متقاضي دريافت كتاب از كتابخانه باشند، با ارائه معرفي نامه از اداره آموزش، امكان امانت كتاب طي مدت محدود و تنها يك عنوان، براي آنها فراهم خواهد شد.

8- تمامي اعضاء كتابخانه، اگر تا سه بار در عودت كتاب تأخير داشته باشند، عضويت آنها باطل اعلام شده و امكان عضويت مجدد آنها منوط به اتخاذ تصميم در كميته كتابخانه خواهد بود. 

9- نحوه عضويت دانشجويان تمام وقت موسسه عالي آموزش بانكداري ايران مستقر در شهرستانها، عيناً مطابق ضوابط دانشجويان واحد تهران مي باشد.

ب:  امانت كتاب

1- اعضاء در زمان امانت و تحويل كتاب از كتابخانه، بايد كتاب را مورد بازبيني قرار داده تا در صورت ناسالم بودن آن، مسئول كتابخانه را مطلع سازند. در غير اين صورت جبران هرگونه خسارت وارده به كتاب، به عهده امانت گيرنده خواهد بود.

2 - اعضاء بايد مطابق سررسيد برگشت، كتاب را عودت دهند، ولي اگر قصد تمديد كتاب را داشته باشند، بايد كتاب را به كتابخانه آورده تا پس از رؤيت مجدد آن توسط كتابدار و در صورت رزرو نبودن آن توسط عضو ديگر، امكان تمديد آن فراهم آيد.

3-  كتابخانه از امانت دادن كتاب به سازمانها و مؤسسات متقاضي معذور مي باشد

4- منابع مرجع كتابخانه امانت داده نمي شوند. انواع منابع مرجع عبارتند از:

   1- كتابهاي مرجع:(مانند دايرة المعارف ها، فرهنگ ها، اطلس ها، دستنامه ها، دستور نامه ها، گزارش هاي آماري و...)   

   2- پايان نامه ها

   3- نشريات ادواري

   4- مواد ديداري و شنيداري مانند لوح فشرده، نوار كاست، نوار ويدئو و... .

ج: تعداد كتاب براي مقاطع تحصيلي

1- دانشجويان كارشناسي ارشد هم زمان 4 كتاب مي توانند امانت بگيرند.

2-اساتيد تمام وقت هم زمان تا 4 كتاب مي توانند امانت بگيرند. (امانت كتاب به اساتيد مبني بر بيش از 4 كتاب به طور هم زمان، منوط به موافقت كتبي معاونت پژوهشي خواهد بود).

3- چنانچه كتب مورد درخواست اساتيد در امانت باشد، كتابخانه تلاش نمايد تا درخواست اساتيد را در بخش رزرو، در اولويت قرارداده و در اولين فرصت ممكن كتب آنها را فراهم نمايد.

4-كارمندان موسسه هم زمان تا 3 كتاب مي توانند امانت بگيرند.

5- مدت امانت كتاب به هر عضو 15 روز مي باشد.

د: تسويه حساب

1-دانشجويان در زمان فراغت از تحصيل و يا خاتمه رابطه دانشجويي، موظف به اخذ تسويه حساب با كتابخانه مي باشند.

2- در مورد دانشجوياني كه از تحصيل انصراف داده و يا به هر دليلي رابطه تحصيلي آنها با موسسه قطع مي گردد، اداره آموزش موسسه موظف مي باشد تا قبل از تسويه حساب با اين گونه دانشجويان، تأييديه تسويه حساب كتابخانه را از آنها اخذ نمايد.

3- اعضاء هيئت علمي تمام وقت و مدعو موسسه ضروري است قبل از تسويه حساب با اداره آموزش و امور مالي، تأييديه تسويه حساب را از كتابخانه اخذ نمايند.

4-كاركنان موسسه در زمان قطع رابطه همكاري با موسسه به هر دليلي، ضروری است امورمالی قبل از تسویه حساب کامل با آن فرد، از كتابخانه تاییدیه تسويه حساب را اخذ نماید.

ه: رزرو منابع

1- كتاب هاي درسي و كتاب هايي كه پرمتقاضي هستند، در قسمت رزرو نگهداري مي شوند و منحصراً در كتابخانه مورد استفاده بوده و قابل امانت نيستند.

2- تحويل كتاب به مراجعين غير عضو فقط جهت مطالعه در محيط كتابخانه و با ارائه كارت شناسايي و معرفي نامه از ارگان محل خدمت ميسر مي باشد.

و: تمديد منابع

1-  امكان تمديد منابع تا سه بار ميسر مي باشد. يعني عضو مي تواند از زمان دريافت كتاب تا 45 روز متوالي يا طي سه بار، نسبت به تمديد منابع اقدام نمايد.

2- فرايند تمديد منابع كتابخانه فقط به دو شكل حضوري يا تماس تلفنی امكان پذيرخواهد بود.

3- افراد متقاضي افزايش مدت تمديد كتاب براي بيش از سه نوبت موظف خواهند بود درخواست خود را به صورت مكتوب به كتابخانه تحويل دهند تا كتابخانه پس از  بررسي هاي لازم و در صورت بلامانع بودن، اقدام لازم به عمل آورد.