آدرس : اصفهان، میدان آزادی، خیابان دانشگاه، روبروی درب دانشگاه اصفهان، کوچه زمانی،

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

کارشناس واحد آموزش: آقای اصغری

 کد پستی: 8173965731

 تلفن: 36252032-031

 دورنگار: 36273903-031