۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

قابل توجه شركت كنندگان دوره 87مهارت هاي انجام عمليات صرافي (تاريخ برگزاري 19و 20 اسفند  1397) براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.