جناب آقای دکتر خوش طینت

سرپرست محترم موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

 جناب آقای دکتر پیمان نوری بروجردی

 عضو شورای پول و اعتبار

 عنوان سخنرانی: سازماندهی کارا و اثربخش مدیریت دارائی ها و بدهی ها

 

 

 

 جناب آقای دکتر حسین صدقی

 عنوان سخنرانی: آشنایی با آزمون بحران و کاربرد آن در بانک

 

جناب آقای مهندس ایمان نوربخش

 عنوان سخنرانی: بازار بین بانکی در کشورهای اسلامی

 

 

جناب آقای مهندس حامد شادکام

 عنوان سخنرانی: آشنایی با مدل های قیمت گذاری سهام بانک

 

جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد

 عنوان سخنرانی: الزامات نقدینگی مبتنی بر توافقنامه بال 3