گواهینامه بانکداری ویژه حسابرسان بانکی

 گواهینامه تربیت مدرس مبارزه با پولشویی
  گواهینامه مهارت های انجام عملیات صرافی ویژه اعضای هیأت مدیره
 گواهینامه حسابرس داخلی خبره بانکی
 گواهینامه بانکدار حرفه ای ویژه اعضای هیات مدیره