واحدهای شهرستان   
Tabriz Rasht Sari Mashad Esfehan Ahvaz Shiraz Kerman
    
                         

                 

                 

     
 

               دوره همتراز كارشناسي

                معرفي دوره كارشناسي
            آيين نامه آموزشي

 
    دوره همتراز كارداني

   معرفي دوره كارداني
 آيين نامه آموزشي

 
         
       
 

              دوره هاي كوتاه مدت

       تاريخچه و معرفي
      فهرست دروس
     دوره هاي آموزشي
     تقويم تحصيلي دوره هاي تخصصي  
     گزارش عملكرد

 
 

            دوره همتراز كارشناسي ارشد

    معرفي دوره هاي كارشناسي ارشد 
   آئين نامه آموزشي-ورودي هاي بعد از 88
   مراحل نگارش پايان نامه
    فرآيند تعيين نتيجه جلسه دفاع
    فرم ها