جناب آقای دکتر ولی اله سیف، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی حکمی دکتر محسن خوش طینت، سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران را از تاریخ 1395/4/12 به ریاست آن موسسه منصوب نمودند.