دومین دوره آموزش " حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق "
 
ویژه اعضای هیات مدیره با حضور مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک ها در تاریخ های  25  و 26 بهمن 1394
 
در محل موسسه عالی آموزش بانکداری ایران  با موفقیت برگزار شد.