آقای فریبرز یزدان پناه طی حکمی از تاریخ شانزدهم اسفندماه 1394 به عنوان معاون اداری و مالی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

منصوب شد.