گردهمایی روسای موفق شعب برای تقدیر از روسای برگزیده شعب نظام بانکی، توسط موسسه عالی آموزش بانکداری هر ساله در بهمن‌ماه برگزار می‌گردد. امسال نیز با یاری خداوند متعال، دهمین دوره این گردهمایی برگزار خواهد شد. در این راستا شورای راهبردی دهمین گردهمایی در روز سه‌شنبه مورخ 1398/9/19 با حضور نمایندگان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور در محل موسسه تشکیل شد. بر اساس مصوبه شورای راهبردی موضوع دهمین گردهمایی "نقش روسای شعب در مدیریت ریسک اعتباری" خواهد بود.