جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد خانم پرنده نیری دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 رأس ساعت 10:30 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " بررسی ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک­های بانکی: شواهدی از بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " استاد راهنما: آقای دکتر حسن گلمرادی استاد مشاور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور استاد داور: آقای دکتر مرتضی اکبری
جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای مسعود عرفانیان دانشور دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز چهارشنبه مورخ 01/08/1398 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " مقایسه کارایی بانک­های اسلامی و متعارف با استفاده از مدل مرز تصادفی (مطالعه موردی بانک­های منتخب منطقه منا) "   استاد راهنما: آقای دکتر احمد شعبانی استاد مشاور: آقای مهندس حسن کوهی استاد داور: آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور
جلسه دفاع مقدماتی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای سیدمهدی میرهاشمی  دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 1398/06/17رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد. عنوان پايان­ نامه: " بررسی تاثیر هوش بازاریابی بر مزیت رقابتی: مطالعه موردی شعبات بانک ملی استان تهران " استاد راهنما: خانم دکتر سارا فخریان استاد مشاور: خانمدکتر مریم قره داغی
جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای مهدی نعیمی دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 رأس ساعت -/9 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " چشم انداز بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) بر ادراک مشتریان در ایران " استاد راهنما: آقای دکتر  احمد شعبانی استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر حسن گلمرادی
جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای حمید اجاقی  دانشجوی رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 24/06/1398 رأس ساعت -/11 برگزار مي‌گردد.   عنوان پايان­ نامه: " تأثیر متقابل انگیزه­های ضد انطباقی، اثر اجتماعی و اعتماد بر قصد مشتریان در پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی (مورد مطالعه: شعب بانک صادرات در شهر رشت " استاد راهنما: آقای دکتر محمد طالقانی استاد مشاور: خانم دکتر مریم قره داغی استاد داور: آقای دکتر احمد شعبانی