اطلاعیه

جلسه دفاع مقدماتی از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای هادی فرجاد دانشجوی رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1396/4/25راس ساعت 9/00 برگزار می گردد.

 عنوان پایان نامه :

 "تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"

استاد راهنما : آقای دکتر محسن خوش طینت

استاد مشاور : آقای مهندس حسن کوهی