نام و نام خانوادگی: محمد اميدی نژاد

  آخرين مدرك تحصيلی: دکتری

  رشته تحصيلی: علوم اقتصادی(اقتصاد مالی)

محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی

شماره تماس: 22881644 - 27899206

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 نام و نام خانوادگی: مریم ابراهیمی

 آخرين مدرك تحصيلی: دكتری

 رشته تحصيلی: علوم اقتصادی(اقتصادسنجی)

محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد علوم تحقیقات)

 شماره تماس: 27899224

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  نام و نام خانوادگی: رضا حبيبی

  آخرين مدرك تحصيلی: دکتری

  رشته تحصيلی:  آمار رياضی

محل اخذ مدرك: دانشگاه شيراز

شماره تماس: 22881702 - 27899208

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
 
  نام و نام خانوادگی: ايمان عابدينی صنوبری

  آخرين مدرك تحصيلی: دکتری

  رشته تحصيلی: مدیریت آموزش عالی

محل اخذ مدرك: دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد تهران جنوب)

شماره تماس: 22857858

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   

  نام و نام خانوادگی: حسن كوهی

  آخرين مدرك تحصيلی: كارشناسی ارشد

  (دانشجوی دکتری)

  رشته تحصيلی: مهندسی سيستم های اقتصادی-         اجتماعی

محل اخذ مدرك: موسسه عالی آموزش و پژوهش

مديريت و برنامه ريزی

شماره تماس: 27899210- 22873773

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  نام و نام خانوادگی: حسن گلمرادی آدينه وند

  آخرين مدرك تحصيلی: دكتری

  رشته تحصيلی: اقتصاد نظری

محل اخذ مدرك: دانشگاه شهيد بهشتی

شماره تماس: 27899207

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
  نام و نام خانوادگی: سياوش گلزاريان پور

  آخرين مدرك تحصيلی: دكتری

  رشته تحصيلی: اقتصاد بين الملل و پول

محل اخذ مدرك: دانشگاه شهيد بهشتی

شماره تماس: 27899209

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
   
  نام و نام خانوادگی: اسماعیل میرزایی

  آخرين مدرك تحصيلی: دكتری

  رشته تحصيلی: علوم اقتصادی(اقتصاد مالی) 

محل اخذ مدرك: دانشگاه علامه طباطبایی

 شماره تماس: 27899230

آدرس پست الكترونيك: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.