چاپ
دسته: واحد رشت
بازدید: 3179

 

آدرس : گلسار، بلوار دیلمان، خیابان آذراندامی، انتهای کوچه مارلیک، آموزشکده سما، طبقه سوم، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 

سرپرست واحد : آقای فریدون داودی

 

کد پستی : 4167747636

 

تلفن واحد : 3731944-0133