موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بنا به ضرورت توسعه آموزش های حرفه ای با کیفیت و اثربخش، بر اساس رسالت خود مبنی بر ارایه آموزش های به روز و منطبق با نیازهای کارکنان نظام بانکی کشور، در نظر دارد 

دوره های مدیریت عالی بانک، در سطح کارشناسی ارشد، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 

را در سال تحصیلی 1402-1401 برگزار نماید.

دوره مهارت شغلی مدیریت عالی بانک(در سطح دکتری)


دوره در سطح کارشناسی ارشد


دوره های در سطح کاردانی و کارشناسی ناپیوسته