معرفی دوره:

کسب و کار بانکداری با پیچیدگی­ های زیادی روبه­ رو است و از این نظر حوزه دانش بانکداری بسیار گسترده و پویاست. همزمان با تحولات دانش بانکداری، مؤسسه در طراحی دوره­ های آموزشی نوین و ارائه برنامه­ های آموزشی مؤثر بدو­خدمت برای کارکنان بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، حضوری فعال داشته است. دوره های آموزشی بدو خدمت به منظور آشنایی کارکنان جدید الاستخدام با مهارت های علمی و عملی مورد نیاز جهت اشتغال در  بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ارائه می گردد.