عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و تطبیق (GRC) 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مطالعه موردی روش های مبارزه با پولشویی 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
تطبیق (compliance) 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی