عنوان دوره مدت دوره (ساعت) نحوه برگزاری هزینه ثبت نام (ریال) عملیات
آزمون بحران در بانکداری 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
اصول 29 گانه نظارت بانکی موثر 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
آشنايي با مفاهيم، چارچوب و دستورالعمل محاسبه سرمايه نظارتي و کفايت سرمايه مؤسسات اعتباري 16 حضوری 4,680,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک‌ها با استفاده از داده‌کاوی با مثال کاربردی در نرم افزار کلمنتاین 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مدلهای امتیاز دهی اعتباری با استفاده از نرم افزار R 32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مدیریت ریسک سازمانی ERM 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مدیریت و نظارت ریسک بازار در صنعت بانکداری 8 حضوری 2,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
ریسک اعتباری و الزام سرمایه پوششی در بانک ها در چارچوب سند بال II 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مدیریت ریسک فناوری اطلاعات 32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
ارزیابی و گزارشگری کنترل های داخلی در بانک ها 16 حضوری 4,350,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
 مدیریت ریسک عملیاتی در بانک‌ها 24 حضوری 5,550,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی
مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها 32 حضوری 6,750,000 شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقیقی شرح و پیش ثبت نام اشخاص حقوقی