۲۲۸۸۱۶۴۰-۴۱

آیین نامه آموزشی- ورودی های بعد از 1388

 

ماده 5: چنانچه رشته دوره کارشناسی با رشته دوره کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشد دانشجو باید به تشخیص گروه آموزشی، تعدادی از دروس را تحت عنوان جبرانی بگذراند.
تبصره1: حداکثر دروس جبرانی 12 واحد است که در ابتدای دوره قبل از دروس اصلی ارائه می شود.
تبصره 2: حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس دوره یا جبرانی 12 است. 

ماده 7: تعداد واحدهای درس را که دانشجو باید در هر نیمسال تحصیلی در این دوره اخذ نماید حداقل 8 و حداکثر 12 واحد است. 

ماده8: میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال نباید از 14 کمتر باشد. 

ماده 9: آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از شرط حداقل اخذ واحد معاف است و چنانچه میانگین نمره دانشجو در این نیمسال کمتر از 14 باشد، مشروط تلقی می‌شود. 

ماده10: میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید از 14 کمتر باشد در غیر این‌صورت دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی‌شود. 
تبصره: دانشجویی که پس از گذراندن کلیه دروس دوره میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد -در صورتی‌که حداکثر مدت مجاز تحصیلی وی به پایان نرسیده باشد- می‌تواند دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 احراز کرده است، فقط در یک نیمسال تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، دانش‌آموخته می‌شود. دانشجویی که به هر دلیل نتواند از این فرصت استفاده کند، از ادامه تحصیل محروم می‌شود و مدرکی دریافت نمی‌کند. 

ماده11: حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از 16/3 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این‌صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.
تبصره: درصورتی‌که غیبت دانشجو در یک درس، بیش از حد مجاز بوده و از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می‌شود. در این صورت رعایت حدنصاب 8 واحد در آن نیمسال الزامی نیست. ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می‌شود. 

ماده12: غیبت غیرموجه در امتحان هر درس منجر به نمره صفر در آن درس می‌شود.
تبصره: درصورتی‌که غیبت دانشجو در امتحان از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود درس مزبور حذف می‌شود. 

ماده13: دانشجوی دوره کارشناسی ارشد می‌تواند حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. 

ماده14: دانشجو می‌تواند به هر دلیل از تحصیل اعلام انصراف نماید. در این‌صورت باید درخواست خود را مبنی بر انصراف به مؤسسه تسلیم نماید، چنانچه دانشجو بعد از یک ماه درخواست خود را پس نگیرد این مؤسسه نسبت به صدور گواهی انصراف اقدام می‌نماید.
تبصره1: دانشجوی انصرافی یا اخراج از تحصیل (مشروطی دو نیمسال، سنوات بیش از حد مجاز) موظف است به تعهداتی که سپرده است عمل نماید.
تبصره2: دانشجوی منصرف یا اخراج از تحصیل می‌تواند درصورت تسویه حساب کامل با مؤسسه مجدداً در آزمون شرکت نماید. 

ماده15: طول مدت دوره حداکثر 3 سال است.
تبصره: در موارد استثنایی افزایش طول دوره با تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی است. در هر صورت طول دوره نباید از 3/5 سال تجاوز کند. 

ماده16: انتقال و تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است. 

ماده18: استاد راهنما در دوره کارشناسی ارشد با درجه دکتری به پیشنهاد دانشجو و با موافقت مدیر گروه آموزشی مربوطه و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی تعیین می‌شود. 

ماده19: استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما پس از تأیید شورای گروه از اعضای هیأت علمی داخل یا متخصصان خارج از دانشگاه انتخاب می‌شود. 

ماده20: ارزشیابی پایان نامه
الف- نمره از 19 تا 20: عالی
نمره از 18 تا 18/99: بسیارخوب
نمره از 16تا 17/99: خوب
نمره از 14 تا 15/99: قابل قبول
ب- نمره کمتر از 14: غیرقابل قبول

تبصره: چنانچه ارزشیابی پایان‌نامه غیرقابل قبول باشد دانشجو مجاز است حداکثر یک نیمسال در مدت مجاز تحصیل در جلسه دفاعیه شرکت و مجدداً از پایان‌نامه دفاع کند. دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از پایان‌نامه خود با موفقیت دفاع نماید، از ادامه تحصیل و دریافت مدرک تحصیلی محروم می‌شود. 

ماده21: به دانشجوی کارشناسی ارشد که به هر دلیل از تحصیل باز می‌ماند، فقط یک گواهی که دانشجو چه دروسی را در چند واحد و با چه نمره‌ای گذرانده است اعطا می‌شود. 

ماده22: ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می‌شود. 

ماده23: ترکیب هیأت داوران براساس دستورالعمل شورا است. 

ماده25: تعداد واحدهای دوره کارشناسی ارشد بر حسب رشته حداقل 28 و حداکثر 32 واحد است. 

ماده26: تعداد واحد پایان‌نامه حداقل 4 و حداکثر 6 واحد درسی برای همه رشته‌ها و براساس برنامه مصوب می‌باشد. 

ماده27: دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد یا اساتید راهنما و تأیید گروه مربوط انتخاب نماید. موضوع پایان‌نامه پس از تأیید شورای تحصیلات تکمیلی مؤسسه قطعیت می‌یابد. 

ماده36: در مواردی که آیین‌نامه ساکت است تصمیم‌گیری بر عهده شورا می‌باشد.