دانشجویان دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

فرایند تدوین پروژه تحقیقاتی برای دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

فرم پیشنهاد موضوع برای پروژه تحقیقاتی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (DBM)

فرم گزارش پيشرفت كار پژوهشی(پروژه تحقیقاتی)

طرح پیشنهادی (پروپوزال) پروژه تحقیقاتی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (ِDBM)

 تأييدیه پروژه تحقیقاتی برای انجام پیش دفاع دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (ِDBM)

 راهنمای تنظیم و نگارش پروژه تحقیقاتی

 تاييد پروژه تحقیقاتی برای انجام دفاع نهايی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (ِDBM)

 فرم تأیید اصلاحات انجام شده پروژه تحقیقاتی پس از دفاع دانشجو

 پاورپوینت جلسه دفاع از پروپوزال دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (ِDBM)

 راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال) پروژه تحقیقاتی دوره در سطح دکتری حرفه ای مدیریت عالی بانک (ِDBM)


دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 مراحل تصویب طرح پیشنهادی تحقیق

 راهنمای نحوه ی نگارش پایان نامه

دریافت فرم پیشنهاد موضوع پایان نامه دوره در سطح کارشناسی ارشد

طرح پیشنهادی (پروپوزال) پایان نامه دوره در سطح کارشناسی ارشد

 راهنمای نگارش طرح پیشنهادی (پروپوزال)پایان نامه کارشناسی ارشد

 دریافت فرم تایید اصلاحات انجام شده پایان نامه پس از دفاع دانشجو

 دریافت فرم تاییدیه پایان نامه برای انجام دفاع نهایی

 فرم تعهد اتمام سنوات تحصیلی

 فرمت ارائه پیشنهادی پایان نامه(دفاع نهایی)

 پاورپوینت جلسه دفاع از پروپوزال دوره در سطح کارشناسی ارشد


 

شاخص زیر پرتال بلند مدت

تست زیر پرتال بلند مدت