در پي برگزاري موفقيت آميز سه دوره همايش رؤساي موفق شعب بانك­هاي كشور در طي سال­هاي 1389، 1390 و 1391، با عنايت به تقاضاي پرشور بانك­هاي كشور، چهارمين همايش رؤساي موفق شعب شبكه بانكي كشور،

مديران شعب، نقشي بسيار مهم و اساسي در موفقيت و پيشبرد استراتژي‌ها و اهداف بانك دارند. سودآوري و توسعه كسب و كار بانك‌ها تا حد زيادي مرهون تلاش‌ها و زحمات مديران و كاركنان شعب آن‌ها است.

 

با عنايت به نقش مهم رؤساي شعب بانكها در موفقيت و پيشبرد استراتژيها و اهداف عملياتي بانكها در نيل به اهداف نهايي سياستگذاري پولي و بانكي، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران همواره كوشش نموده است علاوه بر برنامه­ هاي آموزشي بلند مدت و آموزش­هاي كوتاه مدت تخصصي، در راستاي اهداف و وظايف پژوهشي خود افزون بر "همايشهاي سالانه بانكداري اسلامي" و دیگر نشستهای تخصصي، گردهمایی رؤساي موفق شعب بانكهاي كشور را همه ساله برگزار نماید.