فرشاد حیدری رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران طی احکامی دکتر محمد امیدی نژاد را بعنوان معاون آموزشی و پژوهشی و دکتر حسن گلمرادی را بعنوان معاون اداری و مالی منصوب نمودند.

   

آقای دکتر محمد امیدی نژاد آقای دکتر حسن گلمرادی