سخنرانی با موضوع: مؤلفه های بانکداری مدرن

با حضور سخنران: دکترپویا ناظران دکترای اقتصاد از دانشگاه ایالتی اوهایو شاغل در یکی از مؤسسات بین المللی رتبه بندی اعتباری

 و جمعی از کارشناسان بانک ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در روز سه شنبه 5 تیر 1397 برگزار گردید.