آزمون جامع بانکداری کارکنان بانک سامان  برای تعداد 1426 نفر در شهر تهران و شهرستان های (رشت، ساری، اصفهان،شیراز، مشهد, تبریز و اهواز) در تاریخ 1397/01/31 با موفقیت برگزار شد.