عنوان کتاب: تحلیلگری اعتباری

گردآوری و تالیف: دکتر محمد امیدی نژاد و دکتر ایرج نیازی

ناشر: موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

نوبت چاپ: اول-1396