موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در نظر دارد دوره آموزشی

"ضرورت انطباق نحوه تهيه گزارش هاي ساليانه بانک ها جهت ارائه در فضاي بانکداري بين المللي"

را در اواخر دی ماه 96 در سه روز متوالی اداری(ترجیحا سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه)

به صورت اختصاصی برای بانک ها برگزار نماید.

ادارات آموزش بانک ها و مؤسسات اعتباری می توانند درخواست خود را مکتوب به

واحد مدیریت آموزش حرفه ای مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران اعلام نمایند.

شرایط برگزاری دوره مذکور به شرح ذیل می باشد.

هزینه دوره کمتر از 10 نفر

100.000.000 ریال معادل ده میلیون تومان

هزینه دوره  11 تا 20 نفر

120.000.000 ریال معادل دوازده میلیون تومان

محل برگزاری دوره

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 27892458 تماس حاصل فرمایید .

 دریافت فایل معرفی دوره 

"ضرورت انطباق نحوه تهيه گزارش هاي ساليانه بانک ها جهت ارائه در فضاي بانکداري بين المللي"