جناب آقای سید مرتضی ذکاوت

 عنوان سخنرانی: مصادیق ریسک های عملیاتی در شعب بانکها و موسسات اعتباری

 

 

 

 جناب آقای دکتر پیمان نوری

 عنوان سخنرانی: استقرار فرهنگ ریسک مطلوب در شعب با تمرکز بر ریسک منابع انسانی

 

 

 

جناب آقای اصغر پورمتین

 عنوان سخنرانی: راهکارهای کنترل ریسک تقلب در پرونده های اعتباری

 

 

 

جناب آقای عبدالمهدی ارجمندنژاد

  عنوان سخنرانی: مدیریت ریسک عملیات پولشویی در شعب بانک ها و موسسات اعتباری