اولین دوره آشنایی با ابزارهای نوین بانکداری بین الملل در تاریخ 20 اردیبهشت برگزار خواهد شد. دومین دوره آشنایی با ابزارهای نوین بانکداری بین الملل نیز در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار می شود.

با توجه به تکمیل ظرفیت دوره اول و دوم، به منظور ثبت نام در سومین دوره با دایره آموزش های کوتاه مدت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران به شماره  27892498 تماس حاصل فرمایید.