تقویم آموزشهای تخصصی و حرفه ای فصل بهار مورد استقبال قابل توجهی از سوی بانک ها  و موسسات اعتباری کشور قرار گرفت و اولین دوره تطبیق و مقررات بانکی در تاریخ 13 و 14 اردیبهشت 1395 برگزار گردید. همچنین دومین دوره تطبیق مقررات بانکی با توجه به تکمیل ظرفیت دوره اول، در تاریخ 27 و 28 اردیبهشت 1395 برگزار خواهد شد.

به منظور اطلاع از سایر دوره ها به تقویم آموزش های تخصصی فصل بهار مراجعه نمایید.