این آزمون روز جمعه  مورخ 1398/10/6 بابیش از 1500 نفر شرکت کننده در 9 شهرکشور (تهران ، اصفهان ، شیراز ، تبریز، کرمان ، اهواز ، ساری ، رشت و کرمانشاه ) با هدف تعیین سطح شغلی و علمی کارکنان و شناسایی نیروهای مستعد در بخش های مختلف بانک سامان توسط مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران با موفقیت برگزار شد.