مؤلفان و مترجمان برای پیشنهاد چاپ کتاب و ارسال مدارک لازم، می‌توانند در بخش حساب کاربری سامانه انتشارات ثبت نام و در قسمت ارسال اثر، اطلاعات لازم را درج و مدارک مورد نیاز را بارگذاری نمایند. پیگیری اثر ارسال شده نیز از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت. ضروری است صاحبان آثار ابتدا به بخش فرایند پذیرش آثار مراجعه و شیوه‌نامه و مقررات و ضوابط نشر را مطالعه نمایند؛ سپس فرم‌های درج شده در آن بخش را دریافت و تکمیل نموده و پس از مراجعه به حساب کاربری در سامانه ارسال کتاب، تمامی فرم‌ها و نیز فایل کتاب را بارگذاری کنند. به منظور کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به آدرس  press.ibi.ac.ir مراجعه نمایید.