به اطلاع کلیه معرفی شدگان از طرف مدیریت امور سرمایه های انسانی بانک تجارت برای شرکت در دوره مهارت شغلی در سطح دکتری مدیریت عالی بانک می رساند سامانه ثبت نام تا تاریخ دوم شهریور ماه سال جاری برای دریافت اطلاعات موردنیاز راه اندازی شد.

داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه ثبت نام و درج شماره پرسنلی نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و پی گیری های بعدی در خصوص زمانبندی انجام مصاحبه اقدام نمایند.