• سخن امروز

    سود ربا گرچه بسیار باشد ولى سرانجام به کمى (و بى برکتى) مى گراید.    رسول اکرم (ص)

  • سخن امروز

    آنچه بیش از هر چیز بر امتم بعد از خود مى ترسم، درآمدهاى حرام، هواپرستى پنهان و رباست.   رسول اکرم (ص)

| یکشنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۴

اخبار

دوره های تخصصی پاييز و زمستان

ارسال نظرات و پیشنهادات