مشخصات دوره کارشناسی ارشد

    

                        دوره کارشناسی ارشد موسسه در سال 1369 با بکارگیری اساتید مجرب دانشگاههای کشور و کارشناسان ارشد و مدیران سیستم بانکی, به منظور

 آشنایی دقیق دانشجویان با صنعت بانکداری (داخلی و بین الملل), شناخت مسائل و مشکلات سيستم بانکی و افزایش مهارت و تربیت نیروهای متخصص 

برای اداره و مدیریت و نیل به اهداف این سیستم ایجاد گردیده است بطوریکه اکنون تعدادی از مدیران عامل بانکها, بسیاری از اعضاء هیات مدیره و 

اکثر مدیران سیستم بانکی کشور را فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد موسسه عالی آموزش بانکداری ایران تشکیل می دهند. رشته هاي کارشناسی ارشد : 

رشته بانكداري اسلامي

رشته حسابداري

رشته بانكداري

رشته حسابداري بانكي         

 رشته مهندسی مالی
برنامه جامع دروس دوره كارشناسي ارشد 

  توجه : مخصوص دانشجويان ورودي نيمسال دوم سال تحصيلي 93-1392 و بعد ا ز آن

 

 دروس دوره كارشناسي ارشد بانکداری اسلامی  

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس  پيش نياز       

زبان تخصصی

2

-

جمع

2

 

دروس اصلی

نظام بانکداری اسلامی

3

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

بانکداری اسلامی بین الملل

3

 

اقتصاد ایران و نظریه اقتصاد اسلامی

3

 

اقتصادسنجی میانه

3

 

نظریه اسلامی اقتصاد خرد میانه

2

 

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

2

 

نقد نظریه ­های اقتصاد سنتی

2

نظریه اسلامی اقتصاد خرد میانه نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

پایان­ نامه

6

 

جمع

24

 

دروس اختیاری
(9 واحد درسي)

برنامه­ ریزی ریاضی پیشرفته

3

ریاضیات 2- اقتصاد خرد 2- اقتصاد کلان 2

اقتصاد بانکداری اسلامی

3

 

توسعه و برنامه ­ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

3

نظریه اسلامی اقتصاد کلان میانه

مدیریت مالی اسلامی پیشرفته

3

 

مدیریت ریسک با مبانی اسلامی

3

اصول بیمه

سمینار بانکداری اسلامی

3

 

اقتصادسنجی کاربردی

3

 

اقتصاد کشاورزی

3

اقتصاد خرد2

اقتصاد صنعتی

3

اقتصاد خرد 2- اقتصاد کلان 2

اقتصاد منابع و انرژی

3

اقتصاد خرد2

تجارت الکترونیک

3

 

مدیریت اقتصادی پروژه

3

مدیریت مالی- اقتصاد خرد 1

جمع

9

 

مجموع

33 واحد

 

  توجه : دانشجويان رشته بانكداري اسلامي موظف به گذراندن تمامي دروس پيش نياز، اصلي و  9 واحد از دروس اختياري مي باشند.

 دروس دوره كارشناسي ارشد حسابداری

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

دروس پیش نیاز

زبان تخصصی

2

-

تحلیل آماری

2

-

روش تحقیق

2

-

جمع

6

 

دروس اصلی

تئوری حسابداری 1

3

 

تئوری حسابداری 2

3

تئوری حسابداری 1

حسابداری مدیریت

3

 

حسابداری دولتی پیشرفته

3

 

حسابرسی پیشرفته

2

 

مسائل جاری حسابداری

2

 

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

 

پایان نامه

4

 

جمع

23

 

(9واحد درسي)

دروس اختیاری

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

 

اقتصاد مدیریت

3

 

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

 

سیستمهای حسابداری

3

 

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

 

جمع

9

 

مجموع

32 واحد

 

  توجه : دانشجويان رشته حسابداري موظف به گذراندن تمامي دروس پيش نياز، اصلي و  9 واحد از دروس اختياري مي باشند.


برنامه جامع دروس دوره كارشناسي ارشد
 

  توجه : مخصوص دانشجويان ورودي سال تحصيلي 91-1390 و بعد ا ز آن

 رشتــــــه بــــــــانكداري  

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

پيش نياز

تحليل آماري

0

-

اصلي
 و
 تخصصي

اقتصاد خرد پيشرفته
 (با تأكيد بر مباني خرد بانكداري)

3

-

اقتصاد كلان پيشرفته
 (با تأكيد بر نقش بازارهاي پول و سرمايه) 

3

-

اقتصادسنجي وكاربرد آن در شناخت
 بازارهاي مالي 

3

-

مديريت و رفتار سازماني 

3

-

بانكداري نوين 

3

-

مديريت پورتفوي و تحليل ريسك 

3

-

بازارها و ابزارهاي مالي 

3

اقتصاد كلان پيشرفته

بانكداري اسلامي و مباني فقهي و حقوقي آن 

3

-

رساله

4

-

اختيـاري

حسابداري مديريت 

3

-

مديريت مالي پيشرفته 

3

-

مديريت و برنامه ريزي استراتژيك 

3

مديريت و رفتار سازماني

ماليه بين الملل 

3

اقتصاد كلان پيشرفته

اقتصاد پول و بانك پيشرفته 

3

اقتصاد كلان پيشرفته

بانكداري بين المللي

2

اقتصاد كلان پيشرفته

مديريت منابع انساني 

3

مديريت و رفتار سازماني

حقوق بانكي بين المللي

2

-

بانكداري مركزي و نظارت بر امور بانكها

2

اقتصاد كلان پيشرفته

سيستمهاي اطلاعاتي در مديريت 

2

-

آشنايي با اقتصاد ايران 

2

اقتصاد خرد - اقتصاد كلان - اقتصاد سنجي

سمينار مطالعات تطبيقي بانكداري اسلامي
 و بانكداري متعارف 

2

بانكداري اسلامي و مباني فقهي
 و حقوقي آن

روش تحقيق پيشرفته

3

تحليل آماري

جمع واحد ها

36

 


  توجه : دانشجويان رشته بانكداري موظف به گذراندن تمامي دروس پيش نياز، اصلي و حداقل 8 واحد از دروس اختياري مي باشند.

  رشتـــــه حســــــابداري بـــــانكي 

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

پيش نياز

تحليل آماري

0

-

اصلي
 و
 تخصصـي

تئوري حسابداري 1 

3

-

حسابداري و گزارشگري مالي بانكها 

3

-

حسابداري مديريت 

3

-

بانكداري نوين 

3

-

مديريت مالي بانكها 

3

حسابداري و گزارشگري
 مالي بانكها

حسابرسي بانكها 

3

حسابداري و گزارشگري
 مالي بانكها

مسائل جاري حسابداري 

3

تئوري حسابداري 1

رساله

4

-

اختياري

تئوري حسابداري 2 

3

-

سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 

3

-

بررسي موارد خاص در حسابداري
 و حسابرسي بانكها

3

-

تجزيه و تحليل صورتهاي مالي 
و اطلاعات مالي بانكها

3

-

اقتصادسنجي و كاربرد آن در مسائل بانكي 

3

-

روش تحقيق پيشرفته

3

-

  توجه : دانشجويان رشته حسابداري بانكي موظف به گذراندن تمامي دروس پيش نياز، اصلي و حداقل  9 واحد از دروس اختياري مي باشند.


 
رشته مهندسی مالی

نوع درس

دروس مصوب

تعداد واحد

دروس پيش نياز

جبرانی

آمار مهندسی

3

-

تحقیق در عملیات 1

3

-

اقتصاد مهندسی

3

-

اصلی و تخصصی

اصول مهندسی مالی

3

-

مدلهای انتخاب سبد سرمایه گذاری

3

-

فرآیندهای تصادفی

3

-

مدیریت و تحلیل ریسک مالی

3

-

سمینار مهندسی مالی

2

-

پایان نامه

6

-

اختیاری

برنامه ریزی استراتژیک

3

-

بازارهای مالی با درآمد ثابت

3

-

فرآیندهای تصادفی پیشرفته در مهندسی مالی

3

-

بازارهای مالی اسلامی

3

-

اقتصادسنجی

3

-

مدیریت سرمایه گذاری

3

-

تصمیم گیری با معیارهای چندگانه

3

-

سریهای زمانی مالی

3

-

طراحی و پیاده سازی سیستم های پشتیبانی محاسبات مالی

3

-

سیستم های خبره در تصمیم گیری مالی

3

-

بهینه سازی تصادفی

3

-

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

3

-

بازارهای مالی نوظهور

3

-

مباحث منتخب در مهندسی مالی

3

-

 

هر دانشجو می بایست 12 واحد از دروس اختیاری را اخد نماید.


  توجه : دانشجويان رشته مهندسی مالی موظف به گذراندن تمامي دروس پيش نياز، اصلي و حداقل  12 واحد از دروس اختياري مي باشند.

 دريافت فايل : 

                         دروس رشته بـــانكداري اسلامي  

                                                    دروس رشته حســابداري  
     دروس رشته بـــانكداري  

                                                    دروس رشته حســابداري بـانكي


دروس رشته مهندسی مالی 

  تاريخ بروز رساني : چهارشنبه / 20 فروردين ماه 1393/ ساعت : 14:45

دفعات بازديد: 91422    تعداد بازديدكنندگان: 69424