موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

برنامه درسی فصل دوم سال تحصیلی 98-1397 

رشته مدیریت عالی بانک مدیریت عالی بانک
روز
ترم دوره DBM-گروه یک دوره DBM-گروه دو
دوشنبه بانکداری سرمایه گذاری حاکمیت شرکتی
استاد: آقای دکتر محمدهاشم بت شکن استاد: آقای فرشاد حیدری
ساعت: 17-14 ساعت: 17-14
کلاس: 204 کلاس: 203
حاکمیت شرکتی بانکداری سرمایه گذاری
استاد: آقای فرشاد حیدری استاد: آقای محمدهاشم بت شکن
ساعت: 20-17 ساعت: 20-17
کلاس: 204 کلاس: 203
پنجشنبه حسابرسی بانکی  
استاد: آقای دکتر حسین کثیری  
ساعت: 11-8  
کلاس: 204  
  حسابرسی بانکی
  استاد: آقای دکتر حسین کثیری
  ساعت: 14-11
  کلاس: 203

   

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

برنامه امتحانی فصل دوم سال تحصیلی 98-1397

تاریخ امتحـان  ساعت 9 ساعت 14
1397/10/22   بانکداری سرمایه گذاری
1397/10/24   حاکمیت شرکتی
1397/10/27 حسابرسی بانکی