اطلاعیه

جلسه دفاع مقدماتی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای آرش باقری  دانشجوي رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 رأس ساعت 11/45 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"تاثیر عوامل بانکی بر عملکرد مالی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف " 

استاد راهنما : آقای دکتر رحیم دباغ

استاد مشاور : آقای دکتر حسن گلمرادی

 


 

جلسه دفاع مقدماتی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای عقیل خسرونیا عمرانی دانشجوي رشته بانکداری اسلامی روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 رأس ساعت 11/00 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"تعیین عوامل موثر بر ترجیحات مشتریان منتخب بانک های آمل در انتخاب سپرده های بانکی " 

استاد راهنما : آقای دکتر  محمدرضا بابایی سمیرمی

استاد مشاور : آقای کتر حسن گلمرادی


جلسه دفاع مقدماتی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد خانم صنم رحیم زاده کلاهی دانشجوي رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 رأس ساعت 10/00 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"بررسی ارتباط سودآوری، ریسک ورشکستگی و ریسک اعتباری بانک ها، با متغیرهای منتخب بانکی " 

استاد راهنما : آقای دکتر عبداله پاکدل مغانلو

استاد مشاور : آقای مهندس حسن کوهی


 

جلسه دفاع نهایی از پايان نامه دوره كارشناسي‌ارشد آقای وحید قربانی  دانشجوي رشته حسابداری روز یکشنبه مورخ 1396/11/15 رأس ساعت 8/30 برگزار مي‌گردد.

 

 عنوان پایان نامه:

"تاثیر ریسک و رقابت بر سودآوری بانک های تجاری کشور " 

استاد راهنما : آقای دکتر نظام الدین رحیمیان

استاد مشاور : آقای مهندس حسن کوهی

استاد داور : آقای دکتر سیاوش گلزاریان پور