موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

برنامه درسی فصل اول سال تحصیلی 98-1397 

دوره مدیریت عالی بانک( DBM )( دوره اول)

رشته مدیریت عالی بانک مدیریت عالی بانک
روز دوره DBM- گروه یک دوره DBM- گروه دو
یکشنبه تطبیق و مقررات بانکی  
استاد: آقای ارجمند نژاد  
ساعت:  20-17  
کلاس: 203  
سه شنبه   تطبیق و مقررات بانکی
  استاد: آقای ارجمند نژاد
  ساعت:  20-17
  کلاس: 204
پنج شنبه بازاریابی بانکی تحلیل مسائل مالی در مدیریت امور بانکی
استاد: آقای دکتر نوری استاد: آقای دکتر اکبری
ساعت:  11-8 ساعت:  11-8
کلاس: 203 کلاس: 204
تحلیل مسائل مالی در مدیریت امور بانکی بازاریابی بانکی
استاد: آقای دکتر اکبری استاد: آقای دکتر نوری
ساعت:  14-11 ساعت:  14-11
کلاس: 203 کلاس: 204

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

برنامه امتحانی فصل اول سال تحصیلی 98-1397

دوره مدیریت عالی بانک( DBM )( دوره اول)

روز و تاریخ امتحان

نام درس ساعت امتحان
یک شنبه- 1397/07/15 تحلیل مسائل مالی در مدیریت امور بانکی 15
سه شنبه- 1397/07/17 تطبیق و مقررات بانکی 15
پنج شنبه- 1397/07/19 بازاریابی بانکی

9