قابل توجه شركت كنندگان دوره 88 مهارت هاي انجام عمليات صرافي  (تاريخ برگزاري 4و 5 اردیبهشت 1398 ) براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.