اولین دوره بانکداری حرفه ای ویژه اعضای هیأت مدیره در تاریخ  3 اردیبهشت ماه  98 با حضور اعضای محترم هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری به مدت 120 ساعت آغاز گردید.

به حول و قوه الهی برگزاری بسته مقرراتی این برنامه آموزشی به مدت 44 ساعت تا پایان مرداد ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.