قابل توجه شركت كنندگان دوره 68 مهارت هاي انجام عمليات صرافي

 (تاريخ برگزاري 12 و 13 تیرماه 1397) 

براي دريافت گواهينامه صرافي در اسرع وقت به مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران،

طبقه سوم، اتاق 304 مراجعه نمايند.