فرم دعوت به همکاری اساتید

Required*

 مشخصات فردی:اطلاعات تماس:

 اطلاعات تحصیلی:سوابق تدریس و دروس پیشنهادی:

 لطفا دروس پیشنهادی خود برای تدریس را با ذکر دقیق عنوان دوره، مدت دوره، سرفصل مطالب ارائه فرمایید.